1η ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 15:00 – 18:00

Εισηγητής: Φίλιππος Μίτλεττον, Δικηγόρος, DEA Διεθνούς Δικαίου, τέως Προϊστάμενος τμήματος ελεγκτών της Α.Π.Δ.Π.Χ.


1. Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων: Η νομοθετική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε Ελλάδα και Ευρώπη και η διεθνής εμπειρία. Η διαχρονική εξέλιξη της νομοθεσίας και της νομολογίας. Το (υπό ψήφιση) νέο νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα.

2. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Δικαιοπολιτικό, οικονομικό και συνταγματικό πλαίσιο - στόχοι του νέου δικαίου προστασίας δεδομένων . Η φιλοσοφία και οι βασικές καινοτομίες του Κανονισμού .Πεδίο εφαρμογής και βασικές έννοιες. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της «επεξεργασίας» και του «αρχείου» .Ειδικές κατηγορίες δεδομένων στον ΓΚΠΔ


18:00 – 19:00

Εισηγήτρια: Ελένη Μαραγκού, Δ.Ν.-L.L.M., Ειδικός Επιστήμονας ΑΠΔΠΧ, Δικηγόρος

3. Υπεύθυνος επεξεργασίας και Εκτελών την επεξεργασία : Διάκριση των θέσεων, υποχρεώσεις και ευθύνη του καθενός


19:00 – 21:00

Εισηγήτρια: Κάλλη Καρβέλη, M.Sc., Ειδικός Επιστήμονας ΑΠΔΠΧ, Δικηγόρος


4. Νομιμότητα και οριοθέτηση επεξεργασίας : Έννοια επεξεργασίας, Βασικές αρχές επεξεργασίας, Προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας απλών και ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Η έννοια της συγκατάθεσης υπό τον ΓΚΠΔ, Προϋποθέσεις συγκατάθεσης.


 

2η ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 15:00 – 18:00

 

Εισηγήτρια: Μαρία Αλικάκου, Δ.Ν., LLM, ειδικός επιστήμονας ΑΠΔΠΧ, Δικηγόρος

5. Δικαιώματα Φυσικών Προσώπων: Δικαίωμα πρόσβασης. Δικαίωμα διόρθωσης. Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας. Δικαίωμα διαγραφής. Δικαίωμα εναντίωσης. Δικαίωμα φορητότητας. Παραδείγματα – τρόπος ενάσκησης των δικαιωμάτων.


18:00 – 20:00

Εισηγητής: Βασίλειος Καρκατζούνης, Δικηγόρος


6. Η αρχή της διαφάνειας κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Η γενική αρχή της διαφάνειας, Υποχρεώσεις ενημερώσεις, εξαιρέσεις

7. Πληροφόρηση: Πότε πρέπει να παρέχεται. Τι πληροφόρηση παρέχεται και πως


20:00-21:00

Εισηγητές: Βασίλειος Καρκατζούνης, Δικηγόρος

Νικόλαος Φιστόπουλος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, Προϊστάμενος του Τμήματος Ακροάσεων


8. Έννομη προστασία και ευθύνη: Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα. Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων ΑΠΔΠΧ. Αστική ευθύνη. Εκπροσώπηση υποκειμένων δεδομένων. Ποινική ευθύνη. 

3η ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ, 15:00 – 18:00

 

Εισηγήτρια: Ευφροσύνη Σιουγλέ (M.Sc), Ειδικός Επιστήμονας Πληροφορικής, ΑΠΔΠΧ


9. Λογοδοσία και οργάνωση της συμμόρφωσης: Λογοδοσία, έννοια λογοδοσίας και εργαλεία λογοδοσίας. Αρχεία επεξεργασίας. Κώδικες Δεοντολογίας. Πιστοποίηση συμμόρφωσης.

10. Μελέτη εκτίμησης αντικτύπου στην προστασία δεδομένων - Διαβούλευση με την ΑΠΔΠΧ : Τι είναι η μελέτη εκτίμησης αντικτύπου επικινδυνότητας, πότε απαιτείται, ποιος και πως τη διενεργεί. Προστασία δεδομένων εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού (data protection by design/by default). Πότε απαιτείται διαβούλευση με την ΑΠΔΠΧ, ποιος και πως διενεργείται.


18:00 – 21:00

Εισηγητές: Ελένη Μαραγκού, Δ.Ν.-L.L.M., Ειδικός Επιστήμονας ΑΠΔΠΧ, Δικηγόρος

Γρηγόρης Τσόλιας, Δικηγόρος ΜΔ Ποινικών Επιστημών, Μέλος (αν.) ΑΠΔΠΧ, Μέλος Expert Group E.C. GDPR-Police Directive 680/16, Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Υπ. Δικ. για τον ΓΚΠΔ και την Οδηγία 680/16

11. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) : Προϋποθέσεις ύπαρξης DPO. Κριτήρια επιλογής, προσόντα και χαρακτηριστικά. Θέση στον φορέα / προσωπική και οικονομική «ανεξαρτησία». Καθήκοντα και υποχρεώσεις. Ζητήματα ευθύνης. Σχέση με ΑΠΔΠΧ.

 

21:00 – 22:00

Εισηγητής: Δημήτρης Αναστασόπουλος, Δικηγόρος, ΔΣ ΔΣΑ, Πρόεδρoς Ε.Ε.Ν. e-Θέμις


12. Ο Δικηγόρος ως υπεύθυνος επεξεργασίας: Ειδικότερες υποχρεώσεις – νομοθετικό πλαίσιο. Συλλογή - χρήση δεδομένων στο πλαίσιο της δίκης. Ζητήματα ως προς τα δεδομένα που αφορούν ποινικές διώξεις - καταδίκες. Μέτρα ασφαλείας. 

4η ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ,15:00 – 17:00

 

Εισηγητές: Φερενίκη Παναγοπούλου, Επ. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου-Δικηγόρος

Νικόλαος Φιστόπουλος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, Προϊστάμενος του Τμήματος Ακροάσεων


13. Ειδικότερες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων : Δεδομένα υγείας – Βιομετρικά και γενετικά δεδομένα. Φορολογικά – οικονομικά δεδομένα (επεξεργασία δεδομένων από φορολογικές αρχές, στον χρηματοπιστωτικό τομέα, κ.α.). Επεξεργασία / προστασία δεδομένων ανηλίκων.


17:00 – 19:00

Εισηγήτρια: Χριστίνα Παναγουλέα

14. Επεξεργασία / προστασία δεδομένων εργαζομένων


19:00 – 20:00

Εισηγήτρια: Κάλλη Καρβέλη, M.Sc., Ειδικός Επιστήμονας ΑΠΔΠΧ, Δικηγόρος


15. Ζητήματα επεξεργασίας / προστασίας δεδομένων στον δημόσιο τομέα: Ειδικότερα ζητήματα προστασίας απλών και ευαίσθητων δεδομένων στο δημόσιο τομέα. Υποχρεώσεις και ευθύνη της Διοίκησης.


20:00-21:00

Εισηγήτρια: Αριάννα Σέκερη,


16. Διασυνοριακή ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Βάσεις νομιμότητας (αποφάσεις επάρκειας, εγγυήσεις, δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες). Διαβίβαση - μεταφορά δεδομένων, πότε επιτρέπεται και υπό ποιες προϋποθέσεις. Παρεκκλίσεις για ειδικές καταστάσεις. 

5η ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ, 10:00 – 12:00

 

Εισηγητής: Νικόλαος Φιστόπουλος,

17. Η Οδηγία 2016/680/ΕΕ («αστυνομική οδηγία») και ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο: Πεδίο εφαρμογής / Οριοθέτηση σε σχέση με πεδίο εφαρμογής Κανονισμού. Βασικές αρχές. Υποχρεώσεις διωκτικών και δικαστικών αρχών. Δικαιώματα των προσώπων και ζητήματα δικονομικού δικαίου.


12:00-13:00

Εισηγητής: Γεώργιος Ρουσόπουλος (PhD), Ειδικός Επιστήμονας - Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής, ΑΠΔΠΧ


18. Ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (e-privacy)


13:00 – 15:00

Εισηγητής: Γεώργιος Ρουσόπουλος (PhD), Ειδικός Επιστήμονας - Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής, ΑΠΔΠΧ


19. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων: Υποχρεώσεις τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας. Υποχρεώσεις σε σχέση με την παραβίαση (ασφάλειας) δεδομένων. Ανακοίνωση στα υποκείμενα των δεδομένων.


15:00 – 17:00

Εισηγήτριες: Φερενίκη Παναγοπούλου, Επ. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου-Δικηγόρος

Αντιγόνη Γιαννακάκη, Δικηγόρος


20. O ρόλος του δικηγόρου στην κανονιστική συμμόρφωση: Χαρτογράφηση επιχειρησιακών δεδομένων – πρακτικές οδηγίες. Σχεδιασμός – υλοποίηση προγράμματος συμμόρφωσης. Χρονοδιαγράμματα, στάδια υλοποίησης, παραδοτέα ανά στάδιο. Προτεινόμενα μέτρα – συνεργασία με λοιπούς αρμοδίους. Κοστολόγηση προγράμματος συμμόρφωσης. 

6η ΗΜΕΡΑΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ, 10:00 – 14:00

 

Εισηγητής: Νικόλαος Κακογιάννης, Νικόλαος Χρ. Κακογιάννης, Διδάκτωρ ΕΜΠ, Γενικός Διευθυντής ResNovae LP, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Νέων Τεχνολογιών


21. Εσωτερική οργάνωση: Βήματα / οδικός χάρτης συμμόρφωσης. Σύστημα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Πολιτική προστασίας (Πολιτικές και διαδικασίες Ασφάλειας). Σχεδιασμός και υποστήριξη του συστημάτων. Επιχειρησιακή συνέχεια.


14:00 – 18:00

Εισηγητής: Μάνος Γεωργακάκης


22. Tεχνικά μέτρα συμμόρφωσης: Βασικές Αρχές Ασφάλειας (Information security) . Προτεινόμενη Μεθοδολογία Συμμόρφωσης. Χαρτογράφηση (Δεδομένων & Πληροφοριακών Συστημάτων). Εκτίμηση αντικτύπου, Ανάλυση & Διαχείριση Επικινδυνότητας. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων ( smart phones, φορητά μέσα αποθήκευσης (usb) κλπ). Κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση, συντήρηση δεδομένων. Εσωτερικές επιθεωρήσεις - Διορθωτικές ενέργειες / συνεχής βελτίωση.

Case Studies: Ενδεικτικό παράδειγμα Χαρτογράφησης δεδομένων. Ενδεικτικό παράδειγμα μελέτης εκτίμησης αντικτύπου απώλειας προστασίας δεδομένων


Σημείωση: Οι διδακτικές ώρες είναι διάρκειας 45 λεπτών. Στο τέλος κάθε ώρας ακολουθεί διάλειμμα 15 λεπτών. Το πρόγραμμα ενδέχεται να υποστεί περιορισμένης έκτασης αλλαγή. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση,