1η ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ, 15:00 – 21:00


15:00 – 18:00Εισηγήτρια: Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλος του ΕΣΡ, πρώην μέλος της Α.Π.Δ.Π.Χ

1. Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων: Η νομοθετική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε Ελλάδα και Ευρώπη και η διεθνής εμπειρία. Η διαχρονική εξέλιξη της νομοθεσίας και της νομολογίας.Το (υπό ψήφιση) νέο νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα.

2. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Δικαιοπολιτικό, οικονομικό και συνταγματικό πλαίσιο - στόχοι του νέου δικαίου προστασίας δεδομένων Η φιλοσοφία και οι βασικές καινοτομίες του Κανονισμού Πεδίο εφαρμογής και βασικές έννοιες Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της «επεξεργασίας» και του «αρχείου» Ειδικές κατηγορίες δεδομένων στον ΓΚΠΔ18:00 – 19:00


Εισηγήτρια: Κάλλη Καρβέλη, M.Sc., Ειδικός Επιστήμονας ΑΠΔΠΧ, Δικηγόρος

3. Υπεύθυνος επεξεργασίας και Εκτελών την επεξεργασία : Διάκριση των θέσεων, υποχρεώσεις και ευθύνη του καθενός19:00 – 21:00


Εισηγήτρια: Κάλλη Καρβέλη, M.Sc., Ειδικός Επιστήμονας ΑΠΔΠΧ, Δικηγόρος

4. Νομιμότητα και οριοθέτηση επεξεργασίας : Έννοια επεξεργασίας, Βασικές αρχές επεξεργασίας, Προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας απλών και ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Η έννοια της συγκατάθεσης υπό τον ΓΚΠΔ, Προϋποθέσεις συγκατάθεσης.
2η ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 15:00 – 21:0015:00 – 18:00


Εισηγήτρια: Φερενίκη Παναγοπούλου, Δικηγόρος

5. Δικαιώματα Φυσικών Προσώπων: Δικαίωμα πρόσβασης, Δικαίωμα διόρθωσης, Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας, Δικαίωμα διαγραφής, Δικαίωμα εναντίωσης, Δικαίωμα φορητότητας, Παραδείγματα – τρόπος ενάσκησης των δικαιωμάτων.18:00 – 21:00


Εισηγήτρια: Μαρία Αλικάκου, Δ.Ν., LLM, ειδικός επιστήμονας ΑΠΔΠΧ, Δικηγόρος

6. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO): Προϋποθέσεις ύπαρξης DPO Κριτήρια επιλογής, προσόντα και χαρακτηριστικά Θέση στον φορέα / προσωπική και οικονομική «ανεξαρτησία» Καθήκοντα και υποχρεώσεις Ζητήματα ευθύνης Σχέση με ΑΠΔΠΧ
3η ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 15:00 – 22:0015:00 – 18:00


Εισηγήτρια: Ευφροσύνη Σιουγλέ (M.Sc), Ειδικός Επιστήμονας Πληροφορικής, ΑΠΔΠΧ

7. Λογοδοσία και οργάνωση της συμμόρφωσης: Λογοδοσία, έννοια λογοδοσίας και εργαλεία λογοδοσίας Αρχεία επεξεργασίας Κώδικες Δεοντολογίας Πιστοποίηση συμμόρφωσης

8. Μελέτη εκτίμησης αντικτύπου στην προστασία δεδομένων - Διαβούλευση με την ΑΠΔΠΧ : Τι είναι η μελέτη εκτίμησης αντικτύπου επικινδυνότητας, πότε απαιτείται, ποιος και πως τη διενεργεί. Προστασία δεδομένων εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού (data protection by design/by default). Πότε απαιτείται διαβούλευση με την ΑΠΔΠΧ, ποιος και πως διενεργείται.18:00 – 20:00


Εισηγήτρια: Ευαγγελία Βαγενά, Δικηγόρος

9. Η αρχή της διαφάνειας κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Η γενική αρχή της διαφάνειας, Υποχρεώσεις ενημερώσεις, εξαιρέσεις

10. Πληροφόρηση: Πότε πρέπει να παρέχεται. Τι πληροφόρηση παρέχεται και πως.20:00 – 21:00


Εισηγήτρια: Ευαγγελία Βαγενά, Δικηγόρος

Eισηγητής: Νίκολαος Φιστόπουλος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, Προϊστάμενος του Τμήματος Ακροάσεων

11. Έννομη προστασία και ευθύνη : Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων ΑΠΔΠΧ Αστική ευθύνη Εκπροσώπηση υποκειμένων δεδομένων Ποινική ευθύνη21:00 – 22:00


Εισηγητής: Δημήτρης Αναστασόπουλος, Δικηγόρος, ΔΣ ΔΣΑ, Πρόεδρες Ε.Ε.Ν. e-Θέμις

12. Ο Δικηγόρος ως υπεύθυνος επεξεργασίας: Ειδικότερες υποχρεώσεις – νομοθετικό πλαίσιο Συλλογή - χρήση δεδομένων στο πλαίσιο της δίκης Ζητήματα ως προς τα δεδομένα που αφορούν ποινικές διώξεις - καταδίκες Μέτρα ασφαλείας
4η ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 15:00-21:0015:00 – 17:00


Εισηγήτρια: Φερενίκη Παναγοπούλου , Δικηγόρος

Eισηγητής: Νίκολαος Φιστόπουλος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, Προϊστάμενος του Τμήματος Ακροάσεων

13. Ειδικότερες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων : Δεδομένα υγείας – Βιομετρικά και γενετικά δεδομένα. Φορολογικά – οικονομικά δεδομένα (επεξεργασία δεδομένων από φορολογικές αρχές, στον χρηματοπιστωτικό τομέα, κ.α.). Επεξεργασία / προστασία δεδομένων ανηλίκων.17:00 – 19:00


Εισηγήτρια: Χριστίνα Παναγουλέα, Δικηγόρος

14. Επεξεργασία / προστασία δεδομένων εργαζομένων19:00 – 20:00


Εισηγήτρια: Αριάννα Σέκερη, Δικηγόρος

15. Διασυνοριακή ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Βάσεις νομιμότητας (αποφάσεις επάρκειας, εγγυήσεις, δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες). Διαβίβαση - μεταφορά δεδομένων, πότε επιτρέπεται και υπό ποιες προϋποθέσεις. Παρεκκλίσεις για ειδικές καταστάσεις.
5η ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 10:00 – 17:0010:00 – 12:00


Eισηγητής: Νίκολαος Φιστόπουλος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, Προϊστάμενος του Τμήματος Ακροάσεων

16. Η Οδηγία 2016/680/ΕΕ («αστυνομική οδηγία») και ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο: Πεδίο εφαρμογής / Οριοθέτηση σε σχέση με πεδίο εφαρμογής Κανονισμού Βασικές αρχές. Υποχρεώσεις διωκτικών και δικαστικών αρχών. Δικαιώματα των προσώπων και ζητήματα δικονομικού δικαίου.12:00-13:00


Εισηγητής: Κωνσταντίνος Λιμνιώτης, ΕΕΠ Ελεγκτών, Διδάκτωρ Πληροφορικής και Επικοινωνιών

18. Ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (e-privacy)15:00 – 17:00


Εισηγήτρια: Φερενίκη Παναγοπούλου , Δικηγόρος

19. O ρόλος του δικηγόρου στην κανονιστική συμμόρφωση: Χαρτογράφηση επιχειρησιακών δεδομένων – πρακτικές οδηγίες Σχεδιασμός – υλοποίηση προγράμματος συμμόρφωσης Χρονοδιαγράμματα, στάδια υλοποίησης, παραδοτέα ανά στάδιο Προτεινόμενα μέτρα – συνεργασία με λοιπούς αρμοδίους Κοστολόγηση προγράμματος συμμόρφωσης17:00 – 18:00


Εισηγήτρια: Κάλλη Καρβέλη , M.Sc., Ειδικός Επιστήμονας ΑΠΔΠΧ, Δικηγόρος

20. Ζητήματα επεξεργασίας / προστασίας δεδομένων στον δημόσιο τομέα : Ειδικότερα ζητήματα προστασίας απλών και ευαίσθητων δεδομένων στο δημόσιο τομέα Υποχρεώσεις και ευθύνη της Διοίκησης
6η ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 10:00 – 18:0010:00 – 14:00Εισηγητής: Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, Αναπλ. Διευθυντής Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Ελλάδα

21. Εσωτερική οργάνωση: Βήματα / οδικός χάρτης συμμόρφωσης. Σύστημα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Πολιτική προστασίας (Πολιτικές και διαδικασίες Ασφάλειας). Σχεδιασμός και υποστήριξη του συστημάτων. Επιχειρησιακή συνέχεια.14:00 – 18:00


Εισηγητής: Νικόλαος Χρ. Κακογιάννης, Διδάκτωρ ΕΜΠ, Γενικός Διευθυντής ResNovae LP, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Νέων Τεχνολογιών

22. Tεχνικά μέτρα συμμόρφωσης: Βασικές Αρχές Ασφάλειας (Information security) Προτεινόμενη Μεθοδολογία Συμμόρφωσης. Χαρτογράφηση (Δεδομένων & Πληροφοριακών Συστημάτων). Εκτίμηση αντικτύπου, Ανάλυση & Διαχείριση Επικινδυνότητας. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων ( smart phones, φορητά μέσα αποθήκευσης (usb) κλπ). Κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση, συντήρηση δεδομένων. Εσωτερικές επιθεωρήσεις - Διορθωτικές ενέργειες / συνεχής βελτίωση.


Case Studies: Ενδεικτικό παράδειγμα Χαρτογράφησης δεδομένων. Ενδεικτικό παράδειγμα μελέτης εκτίμησης αντικτύπου απώλειας προστασίας δεδομένων


Σημείωση: Οι διδακτικές ώρες είναι διάρκειας 45 λεπτών. Στο τέλος κάθε ώρας ακολουθεί διάλειμμα 15 λεπτών. Το πρόγραμμα ενδέχεται να υποστεί περιορισμένης έκτασης αλλαγή. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.